Centre scolaire Koetschette

Fotoen

Wou leit en?

Direkt bei der Schoul

1 rue de la Paix
8821 Koetschette
Luxembourg

De Gaart besteet säit

2014

Wéi eng Elementer ginn et am Gaart?

Beerensträicher
Beienhaltung
Eenzel Uebstbeem
Frühbeete
Geräteraum
Gewächshaus
Hochbeete
Klassesch Gaardebeete
Kräiderbeete/Kräiderspirale
Nisthilfe
Reenwaassersammlung
Wiederstatioun

Enseignement fondamental

Ziler vum Gaardeprojet

Bildung fir nohalteg Entwécklung am Léiergaart
Di biologesch Vilfalt vun den Aarten kenneléieren
Emotional Ziler
Ëmweltschutz/Naturschutz/Aarteschutz
Ganzheetlech direkt Naturerfahrung
Gesondheetsfërderung
Hierstellung vun Liewensmëttel / gesond Ernierung
Iwwerhuelen vun Verantwortung
Léieren vun Kulturtechniken (Séien, Ernten asw.)
Sozial/integrativ Ziler (z.B. Teamaarbecht)
Therapeutesch Ziler (z.B. Gewaltpreventioun asw.)
Ureegungen fir Fräizäitgestaltung

Kontaktpersoun

Kugener Romain

Kontakt

MENJEMECDDMAVDRCIGLEESCH