Material

""
Setzholz, Setzer 

Mécht Lächer an de Buedem fir ze planzen oder ëmzeplanzen

Pflanzer, Setzholz
Zum Pflanzen oder Umpflanzen
 

Plantoir 
O
n s’en sert pour faire des trous dans la terre pour planter ou repiquer

""
Schëppchen

Fir Planzen ze setzen oder erauszehuelen 

Schaufel
Zum Pflanzen oder Entnehmen von Pflanzen
 

Transplantoir 
Déterre les plants et fait des trous

""
Duebelhark

Lackert de Buedem, fir Onkraut erauszekappen

Doppelhacke
Zur Bodenlockerung, Unkrauentfernung und Auflockerung des Bodens
 

Serfouette 
Ameublit, sarcle et nettoie la terre

""
Krall 

Hëlleft Onkraut eraus ze huelen, fir Linnen beim Séien ze zéien, lackert de Buedem 

Handgrubber
Entfernt Unkraut, lockert den Boden
 

Griffe à dent 
Lutte contre les adventices. Permet de tracer des lignes pour les semis

""
Spuet 

Hëlleft de Buedem ze dréien an opzelackeren 

Spaten
Zum Graben und Lockern des Bodens
 

Bêche 
Retourne la terre, aère le sol

""
Gafel, Guewel, Greef 

Lackert de Buedem, fir Gromperen erauszehuelen

Grabforke
Lockert die Erde, zur Kartoffelernte
 

Fourche - bèche 
Emiette la terre et permet de récolter les pommes de terre

""
Gaardeschéier 

Schneid kléng Äscht a Planzen 

Gartenschere
Schneidet Äste und Pflanzen
 

Sécateur 
Taille les petites branches et plantes

""
Reech 

Sammelt Blieder a Steng a mécht de Buedem riicht 

Rechen
Entfernt Blätter und Steine, ebnet den Boden
 

Râteau 
Elimine les végétaux et les cailloux en surface. Il égalise et tasse la terre

""
Eemer 

Gutt fir Buedem ze mëschen an ze transportéieren, Transport vu Gaardegeschier 

Eimer
Zum Mischen von Boden, Sand und Kompost; Transport von Gartenmaterial
 

Seau 
Utile pour élaborer des mélanges et transporter des matériau
x

""
Planzschnouer 

Fir riicht Reien ze zéien a gläichméisseg Ofstänn ze kréien 

Pflanzschnur
Zum Ziehen gerader Linien und gleichmäßiger Abstände

Cordeau
Permet de tracer les rangs droits et parallèles

""
Géisskan, Strenz 

Nätzt, mat an ouni Braus 

Giesskanne
Zum gießen, mit und ohne Brausekopf
 

Arrosoir 
Arrose et avec la pomme, permet d’arroser les semis

""
Händschen 

Schützen d’Hänn beim Schaffen a géint pickeg Planzen 

Gartenhandschuhe 
Schützen die Hände bei der Gartenarbeit, bei dornigen Pflanzen
 

Gants 
Protègent les mains des végétaux épineux

 

""
Schubbkar 

Transportéiert Material a Planzen 

Schubkarre 
Transportiert Gartenmaterial und Pflanzen
 

Brouette 
Transporte le matériel et les végétaux

Kontakt

CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Newsletter

Schreift Iech an eis Newsletter an, fir ëmmer um neiste Stand ze bleiwen.
The subscriber's email address.
Manage existing